Historia

Badania w dziedzinach molekularnego modelowania układów biomolekularnych, w tym projektowania takich układów jak specyficzne inhibitory enzymów (potencjalne leki) oraz rozwijania i stosowania metod informatyki w badaniach układów i procesów biomolekularnych mają ustaloną tradycję na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzone są one w Zakładzie Biofizyki, który jest najstarszym tego typu zakładem zorganizowanym na wydziale fizyki w Polsce.

Teoretyczne i obliczeniowe prace badawcze oraz zajęcia dydaktyczne związane z metodami molekularnego modelowania, projektowania układów molekularnych o oczekiwanych właściwościach oraz biologii obliczeniowej i bioinformatyki prowadzone są od wielu lat w wydzielonych zespołach Zakładu Biofizyki i posiadają ustaloną międzynarodową pozycję. Wiele strategii badawczych i edukacyjnych realizowanych w szeregu ośrodkach naukowych w Polsce wzorowanych było lub wywodziło się z w/w zespołów. Ostatnio, dzięki uzyskaniu dwóch dużych grantów infrastrukturalnych na łączną kwotę przekraczającą 5 mln złotych w ramach prac Centrum Doskonałości BioExploratorium kierowanym przez prof. Lesynga, stworzone zostało unikalne, zaawansowane pod względem technologicznym Laboratorium Projektowania Molekularnego oraz Zastosowań Genomiki i Proteomiki. Laboratorium wyposażone jest m.in. w system wirtualnej rzeczywistości do projektowania molekularnego oraz pracownię mikromacierzy. Laboratorium, wykorzystane będzie w procesie dydaktycznym.